Устойчиво развитие

Вярваме в бъдещето, изградено върху търговия, която е устойчива за околната среда и общността.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mountain

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Като един от най-големите застрахователи на вземания в света, ние играем важна роля в световната търговия. Това предполага постоянен ангажимент за иновации и подкрепа на най-устойчивите начини за правене на бизнес сега и в бъдеще. Стремим се да превърнем устойчивото развитие в централна част от нашата визия, като целта е да управляваме риска и да даваме възможност за търговия.

ESG управление

Имаме специално създаден ESG комитет, с председател нашия финансов директор Клаус Грамлих-Айхер. Този комитет структурира различните ни ESG инициативи. Той се състои от членове на нашето ръководство, представляващи бизнес и групови функции. Освен това имаме специално назначен ръководител на ESG, който насърчава, движи и координира нашите ESG инициативи в световен мащаб и наблюдава оперативното управление на инициативите за устойчивост в различните ни международни бизнеси. През май 2024 г. добавихме специална функция за отчитане на ESG.

Инициативите за устойчивост и отчитането на Атрадиус са съгласувани с нашата компания майка GCO (Grupo Catalana Occidente). Генералният план за устойчивост на GCO за периода 2024-2026 г. и докладът за устойчивост на GCO за 2023 г. са включени в раздела за свързани документи в долната част на тази страница.

Нашият генерален план за устойчиво развитие 2024-2026

През 2023 г., заедно с нашата компания майка (GCO), извършихме двоен анализ на съществеността, за да определим най-важните аспекти, които трябва да бъдат разгледани в нашата стратегия.

Изграждаме нашия генерален план за устойчиво развитие въз основа на четири стълба и десет стратегически направления:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESG scheme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всеки стълб съдържа набор от действия в съответствие с Генералния план за устойчивост на GCO за периода 2024-2026 г. Започвайки от 2024 г., през следващите три години ще работим по следните стъпки:

Добро управление

Стремим се да засилим управлението на ESG и да приложим принципите на ESG в нашата верига за създаване на стойност чрез:

 • организиране на постоянно обучение по устойчивост за висшия ни мениджмънт, за да им предоставим знания за вземане на стратегически решения и ръководене на усилията на компанията в областта на устойчивостта
 • обвързване на процент от променливото възнаграждение на висшето ръководство с постигането на Генералния план за устойчиво развитие, за да се съгласуват стратегическите решения с устойчивия растеж
 • увеличаване на процента на жените в нашия Управителен съвет с цел насърчаване на разнообразието и отразяване на по-широк кръг от гледни точки при вземането на решения
 • разработване на система за надлежна проверка на нашата верига за създаване на стойност с цел намаляване на потенциалните рискове, свързани с ESG

Устойчив бизнес

Стремим се да интегрираме устойчивостта в разработването на нашите продукти и услуги чрез:

 • включване на критериите за устойчивост в нашата политика за оценка на риска по застраховките
 • популяризиране на устойчиви решения сред нашите клиенти
 • привеждане на нашата инвестиционна политика в съответствие с принципите на устойчивост, установени от нашата компания майка GCO

Социален ангажимент

Ще се фокусираме върху хората, таланта и приноса към обществото, като:

 • насърчаване на разнообразието и равенството чрез увеличаване на присъствието на жени в средния и висшия управленски персонал и намаляване на разликата в заплащането на всички нива в организацията.
 • насърчаване на нови начини на работа за привличане и задържане на таланти
 • разработване на нови инициативи за насърчаване на здравословни навици и разпространяване на нашите социални придобивки сред служителите.
 • увеличаване на нашия социален принос към местните общности

Отговорност към околната среда

Ще работим за постигане на целта си за въглеродна неутралност чрез:

 • определяне на прогресивни, научно обосновани цели за декарбонизация на нашия портфейл от застраховки на вземания за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г.
 • увеличаване на използването на възобновяема енергия в нашите основни офиси до 50%, за да се сведе до минимум въздействието на нашите съоръжения

Ще проследяваме и докладваме за напредъка си.

Нашите съюзи за устойчивост

Подкрепяме десетте принципа на Глобалния договор на ООН относно правата на човека, условията на труд, околната среда и борбата с корупцията и докладваме за това чрез нашата компания майка GCO.

Като част от GCO, Atradius също така е подписала Принципите на UNEP-FI за устойчиво застраховане и Принципите на UNPRI за отговорно инвестиране.

Нашите оценки за устойчивост

През май 2023 г. EcoVadis присъди на Атрадиус бронзов медал като признание за постиженията ни в областта на устойчивото развитие, които ни нареждат сред 50-те процента най-добри компании, оценявани от EcoVadis.

Оценката на кредитното въздействие на Атрадиус върху ESG от Moody's е неутрална до ниска (CIS-2). Това отразява ограниченото кредитно въздействие на екологичните и социалните рискове върху рейтинга ни за финансова стабилност ("А1", стабилна перспектива).

Рейтингът за устойчивост на GCO е достъпен на уебсайта на GCO.
 

 

 

Свързано съдържание

Основни факти и цифри

Ние сме водещ световен доставчик на услуги по застраховане на търговски вземания, гаранции и събиране на вземания с присъствие на всички континенти. Ето и кратък преглед на нашия бизнес днес.

Мениджмънт

Нашите Управителен и Надзорен съвет управляват бизнеса ни, ръководейки се от интересите на нашите акционери и от нуждите на нашите клиенти.

Кредитен рейтинг

Кредитен рейтинг за финансова стабилност от AM Best - A и от Moody's - A1 стабилна перспектива

Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.