Атрадиус Груп

Атрадиус предоставя в световен план услуги по застраховане на търговски вземания и тяхното събиране, като има стратегическо присъствие в над 50 държави.

Контролен орган и управление на Atradius N.V.

Управленската структура на нашата холдингова компания включва Управителен и Надзорен съвет. Двата съвета заедно балансират нашата търговска дейност, фокусирана към нашите клиенти и интересите на акционерите.              

Управителният съвет е в състав от петима члена и отговаря за реализиране на целите, стратегията, политиката и резултатите на Атрадиус. Той се ръководи както от интересите на Атрадиус така и на бизнес интересите, обвързани с него. 

Общото събрание има власт да назначава един член на Управителния съвет по препоръка на Комисиите за определяне на възнаграждения, подбор и назначения към Надзорния съвет.

Управителният съвет е в следния състав:

 • David Capdevila, Изпълнителен Директор

 • Andreas Tesch, Директор пазари

 • Christian van Lint, Риск Директор

 • Claus Gramlich-Eicher, Финансов директор

 • Marc Henstridge, Директор застрахователни операции

 

Биографии на членовете на Управителния съвет   са налични на английски език на уебсайта на Група Атрадиус.                                               

Надзорният съвет е в състав от девет члена с отговорност за контрола и ръководство на общи въпроси относно Атрадиус, както и относно политиката на Управителния съвет. Подобно на Управителния съвет, в работата си Надзорният съвет се ръководи от интересите на Атрадиус и свързаните с него бизнес интереси.

Надзорният съвет е в следния състав:

 • Ignacio Álvarez, Председател
 • Francisco Arregui, Заместник-председател
 • Xavier Freixes
 • Désirée van Gorp
 • Carlos Halpern
 • John Hourican
 • Bernd-Hinrich Meyer
 • Hugo Serra
 • José Maria Sunyer

 

Надзорният съвет има две комисии: Комисия за одит и Комисия за определяне на възнаграждения, подбор и назначения. Допълнителна информация относно тези комисии е налична на английски език на уебсайта на Група Атрадиус.

Годишни отчети

Нашите годишни отчети предоставят пълен преглед на текущото и бъдеща дейност на Atradius N.V. стратегията, пълни годишни финансови отчети, корпоративна отговорност и допълнителна финансова информация.

Последно актуален Годишен и обобщен отчет са налични за преглед и сваляне тук (Download Adobe Reader). За предходни годишни финансови отчети   моля посетете уебсайта на Група Атрадиус.

 Корпоративна отговорност  

Фокусът на нашия бизнес е приоритетно насочен към подпомагане на реализацията на търговските операции. Влияе в върху нашия подход към корпоративната отговорност, тъй като ние вярваме, че успешната търговия е от съществено значение за икономическото развитие в световен мащаб. Компании, които имат възможност да осъществяват успешни търговски операции, са в състояние да създадат нови работни места и да намалят бедността. В допълнение, ние насърчаваме прозрачността и етичността във всички структури и нива на нашия бизнес, като поддържаме десетте принципа по Глобалния договор на ООН.

Допълнителна информация относно по какъв начин изпъкваме с нашата стратегия за корпоративна отговорност  е налична на уебсайта на Група Атрадиус.

Кариерно развитие

Ние сме международна компания и набираме таланти на световно ниво.

Свържете се с нашия локален офис, за да се информирате за евентуални свободни позиции при нас и да се запознаете с местните възможности в Атрадиус. Можете също така да ни пишете по е-мейл, като ни изпратите своя автобиография и мотивационно писмо на адрес: jobs@atradius.com.