Световна карта на политическите рискове по държави

Риск картата на Атрадиус предоставя обзор на нивото на риск за държавите по света. Тя се базира на дани предоставени от нашия екип за икономически изследвания и включва съвкупност от фактори.

Риск картата на Атрадиус е съставена от редица източници и включва системата за рейтинг STAR. Това е система, разработена от екипа за Икономически изследвания на Атрадиус за оценка на риска по държави, включително различни политически и икономически рискове, граждански вълнения и конфликти.

Country Risk Rating | Atradius Country Risk Map

Рискове по държави

Компаниите, които правят бизнес в международен план, разчитат на стабилността в бизнес средата в чужбина. Печалбите и инвестициите могат да бъдат уязвими към неблагоприятното развитие в тази среда. Тези рискове като цяло се наричат „риск на държавата“. Следователно нивото и промяната на риска на държавата е важен стратегически и оперативен показател за международните компании.

Рискът на държавата обхваща широк спектър от фактори като политически събития, риск от (въоръжен) конфликт и суверенна финансова ситуация. Тези фактори се отнасят например до регулаторни промени, риска от конфискация, граждански вълнения, война, валутен контрол и девалвации. Рискът на държавата отчита готовността и способността на суверена да плаща и въздействието на това върху способността на публичните или частните субекти да изпълняват своите задължения за трансгранични плащания. Съгласно нашата полица за покриване на политическите рискове, ние осигуряваме покритие при събития свързани с  „Риск на държавата“. Ако искате да научите повече информация за отделен пазар и техния рейтинг STAR, вижте нашите Доклади по държави.

Рейтингът STAR на Атрадиус

STAR е вътрешно-фирмен рейтинг на Атрадиус за оценка на политическия риск. STAR е абривиатура от "Суверен трансфер и произволен риск" и представлява система за оценяване на риска на страната. Рейтингът STAR е обобщена оценка за политически риск, свързан със застрахователната полица на Атрадиус, и изрично е насочен към въздействието върху публични или частни субекти със задължения за трансгранични плащания.

Най-общо казано, покритието на Атрадиус по полицата ни за политически риск е свързано основно със суверенните трансфери или произволните рискове.

Оценката по рейтингът STAR е по скалато от 1 до 10, където 1 представлява най-ниския риск и 10 най-висок риск. Десетте рейтингови стъпки са обобщени в пет големи категории, за да се даде възможност за тяхното тълкуване от гледна точка на кредитната оценка. Като се започне от най-благоприятната оценка от спектъра, тези категории варират от „нисък риск“ до „много висок риск“.

Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.