Световна карта на политическите рискове по държави

Риск картата на Атрадиус предоставя обзор на нивото на риск за държавите по света. Тя се базира на дани предоставени от нашия екип за икономически изследвания и включва съвкупност от фактори.

Риск картата на Атрадиус е съставена от редица източници и включва системата за рейтинг STAR. Това е система, разработена от екипа за Икономически изследвания на Атрадиус за оценка на риска по държави, включително различни политически и икономически рискове, граждански вълнения и конфликти.

 

 

 

 

 

Country Risk Rating | Atradius Country Risk Map

Atradius Country Risk Map, Quarter 4 2018

 

 

Рискове по държави

 

Компаниите, които правят бизнес в международен план, разчитат на стабилността в бизнес средата в чужбина. Печалбите и инвестициите могат да бъдат уязвими към неблагоприятното развитие в тази среда. Тези рискове като цяло се наричат „риск на държавата“. Следователно нивото и промяната на риска на държавата е важен стратегически и оперативен показател за международните компании.

Рискът на държавата обхваща широк спектър от фактори като политически събития, риск от (въоръжен) конфликт и суверенна финансова ситуация. Тези фактори се отнасят например до регулаторни промени, риска от конфискация, граждански вълнения, война, валутен контрол и девалвации. Рискът на държавата отчита готовността и способността на суверена да плаща и въздействието на това върху способността на публичните или частните субекти да изпълняват своите задължения за трансгранични плащания. Съгласно нашата полица за покриване на политическите рискове, ние осигуряваме покритие при събития свързани с  „Риск на държавата“. Ако искате да научите повече информация за отделен пазар и техния рейтинг STAR, вижте нашите Доклади по държави.

Рейтингът STAR на Атрадиус

STAR е вътрешно-фирмен рейтинг на Атрадиус за оценка на политическия риск. STAR е абривиатура от "Суверен трансфер и произволен риск" и представлява система за оценяване на риска на страната. Рейтингът STAR е обобщена оценка за политически риск, свързан със застрахователната полица на Атрадиус, и изрично е насочен към въздействието върху публични или частни субекти със задължения за трансгранични плащания.

Най-общо казано, покритието на Атрадиус по полицата ни за политически риск е свързано основно със суверенните трансфери или произволните рискове.

Оценката по рейтингът STAR е по скалато от 1 до 10, където 1 представлява най-ниския риск и 10 най-висок риск. Десетте рейтингови стъпки са обобщени в пет големи категории, за да се даде възможност за тяхното тълкуване от гледна точка на кредитната оценка. Като се започне от най-благоприятната оценка от спектъра, тези категории варират от „нисък риск“ до „много висок риск“.