B2B плащанията, Източна Европа

Барометър на платежно поведение

 • България,
 • Чехия,
 • Унгария,
 • Полша,
 • Словакия,
 • Турция
 • Селско Стопанство,
 • Автомобилен /Транспорт,
 • Химическа/Фармация,
 • Строителство,
 • Потребителски стоки,
 • Храни,
 • Метали,
 • Стомана

Барометърът на Атрадиус е годишно проучване на платежните практики между бизнеса B2B

Изданието за 2022 г. на Барометъра на платежните практики на Атрадиус за Източна Европа е ценна възможност да се чуе директно от компаниите в местните индустрии за това как техните бизнес операции се справят с разрушителното въздействие на настоящите трудни икономически и търговски обстоятелства.

Разбира се, това проучване е моментна снимка, направена в много нестабилна икономическа среда, и резултатите трябва да се разглеждат с оглед на това. Проучването е проведено в началото на последното тримесечие на 2022 г.

Обхванатите теми включват:

 • въздействието на закъснелите или неплатените плащания върху анкетираните отрасли
 • средното време, необходимо за превръщане на просрочените B2B фактури в парични средства
 • как предприятията управляват рисковете от неизпълнение на плащанията, свързани с продажбата на кредит на B2B клиенти
 • очакваните предизвикателства пред рентабилността през следващите месеци.

Повече информация за резултатите от проучването по държави може да бъде намерена в докладите, които съставляват това издание на Барометъра на платежните практики на Атрадиус за Източна Европа.

Ключови изводи от проучването

 • Ясен резултат от нашето проучване е, че продажбата на кредит на B2B клиенти продължава да бъде важен фактор във всички анкетирани отрасли в Източна Европа. Като цяло установихме, че 44% от продажбите в търговията B2B са били извършени на кредит през последните дванадесет месеца.
 • Средният срок за плащане, предоставен на B2B клиенти през изминалата година от анкетираните компании в Източна Европа, е 42 дни от издаването на фактурата. Почти 40 % от анкетираните компании заявиха, че основната причина да предлагат кредитни условия в търговията между предприятия е да спечелят нов бизнес.
 • Понастоящем забавените плащания засягат средно 43 % от всички продажби на B2B клиенти в анкетираните отрасли в Източна Европа. Основната причина за закъснелите плащания в региона е недостигът на ликвидност, който изпитват клиентите от B2B сектора,
 • 48 % от анкетираните предприятия в Източна Европа съобщават за влошаване на показателя "забавяне след падеж" (DSO) през последните дванадесет месеца.
  Основната тревога на компаниите в Източна Европа, които гледат напред, е дълбоката несигурност относно последиците от продължаващия световен икономически спад.
 • Предприятията в Източна Европа ни казаха, че се опасяват, че взаимодействието между високата инфлация, енергийната криза, геополитическото напрежение и нарастващите производствени разходи може да забави или дори да възпрепятства възстановяването на националните им икономики.

         PPB Eastern Europe 2022 - Top 5 business challenges in 2023

 

Основни резултати от проучването по отрасли

За повече информация относно цялостните резултати от проучването на всеки от изследваните пазари в Източна Европа, моля, вижте специалните доклади, които съставляват изданието на Барометъра на платежните практики на Атрадиус за региона през 2022 г., достъпни за изтегляне от този уебсайт.

Констатациите от проучването, свързани с изследваните индустрии на пазарите в Източна Европа, обхванати от проучването, са представени в изброените по-долу доклади, които също са достъпни за изтегляне на тази страница.

 • Селско стопанство и хранителни продукти: България, Полша, Словакия, Турция и Унгария
 • Химикическа индустрия: България, Полша, Чешката република, Словакия и Турция
 • Строителство и строителни материали: Полша
 • Дълготрайни потребителски стоки: Полша, Чешката република, Словакия, Турция и Унгария
 • Стомана/метали: Чешката република, Словакия, Турция и Унгария
 • Транспорт: България и Словакия

Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.