Канал за изказване на мнения

Целта на каналите за изказване на мнения е да получават и обработват съобщения, свързани с нарушения на Кодекса за поведение на Атрадиус и вътрешните политики, както и с действия или бездействия, които водят до нарушаване на местни или международни закони и разпоредби, нередности или потенциални измами. Ще се приемат анонимни съобщения, които ще бъдат разследвани с най-голяма предпазливост и поверителност.

Политиката на Atradius "Говори" установява каналите за докладване на гореспоменатите нередности. Atradius няма да толерира репресии срещу вас за това, че сте изразили загриженост или сте поискали официално разследване на даден въпрос.

Атрадиус приканва служителите, както и други заинтересовани страни, които имат бизнес или професионална връзка с Атрадиус (включително, но не само, клиенти, брокери, изпълнители, акционери, командирован персонал, бивши/потенциални служители, стажанти), да изразяват загриженост или да подават сигнали, ако смятат, че даден въпрос в Атрадиус е в нарушение на закон или нормативен акт или на вътрешните политики и процедури.

Каналите, по които можете да изпращате съобщения за гореспоменатите нередности, са следните:

  • чрез съобщение по електронна поща на един от следните електронни адреси: alertline@atradius.com или alertline@creditoycaucion.es.
  • По пощата на вниманието на директора на отдел "Вътрешен одит", Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, Paseo de la Castellana 4, 28046 Мадрид, Испания.

Можете да използвате всякакъв формат или шаблон, за да изразите своето безпокойство или да подадете доклад. Когато подавате доклад, моля, предоставяйте всяка налична информация, която смятате за подходяща или полезна. Съобщението за нередност трябва да съдържа най-малко следната информация:

  • Докладваната нередност, с подробна информация за обстоятелствата на инцидента, като се прилагат, когато е възможно, документи в подкрепа на това.
  • Идентификация на лицата, пряко отговорни за нередността, ако са известни.

След получаване на съобщението, то ще бъде управлявано от Вътрешния одит на Атрадиус, както е установено във вътрешните процедури.

Ограничение на отговорността

Всяка публикация, налична на или от нашите уебсайтове, като например, но не само, уебстраници, доклади, статии, публикации, съвети и полезно съдържание, кратки съобщения за търговия, инфографики, видеоклипове (всяка от тях наричана "Публикация"), се предоставя само с информационна цел и не е предназначена за препоръка или съвет за конкретни сделки, инвестиции или стратегии по какъвто и да е начин за всеки читател. Читателите трябва да вземат свои собствени независими решения, търговски или други, по отношение на предоставената информация. Въпреки че сме направили всичко възможно, за да гарантираме, че информацията, съдържаща се във всяка Публикация, е получена от надеждни източници, Атрадиус не носи отговорност за каквито и да било грешки или пропуски, както и за резултатите, получени от използването на тази информация. Цялата информация в която и да е Публикация се предоставя "такава, каквато е", без гаранция за пълнота, точност, навременност или за резултатите, получени от нейното използване, и без каквато и да е гаранция, изрична или подразбираща се. В никакъв случай Атрадиус, свързаните с него партньорства или корпорации, нито партньорите, агентите или служителите им, не носят отговорност пред Вас или пред когото и да било друг за каквото и да било решение или действие, предприето въз основа на информацията в която и да било Публикация, или за каквато и да било загуба на възможности, загуба на печалба, загуба на продукция, загуба на бизнес или косвени загуби, специални или подобни щети от какъвто и да било вид, дори ако са били уведомени за възможността за такива загуби или щети.